Dobry zawód – dobry staż

Dobry zawód – dobry staż

Polkrys Sp. z o.o. realizuje staż zawodowy w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0007/18 pn. „ Dobry zawód-dobry staż” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.02 Kształcenie Ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.