EU Projects" /> EU PROJECTS Dofi­nan­sowanie 2010 Fir­ma F.P.H.“Polkrys” Krzysztof Wróblews­ki bierze udzi­ał w pro­jek­cie: NR RPKP.05.02.02–04-075/09 “POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIA MOCY PRAODUKCYJNYCH FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJPOLKRYSKRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBA W ROŻNO PARCELE POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE PARKU MASZYNOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIA 5.2.2. WSPARCIE […]" /> - projekty unijne producenta opakowań jednorazowych

EU PROJECTS

Dofinansowanie 2010

Fir­ma F.P.H.“Polkrys” Krzysztof Wróblews­ki bierze udzi­ał w projekcie:
NR RPKP.05.02.02–04-075/09

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIA MOCY PRAODUKCYJNYCH FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJPOLKRYS
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBA W ROŻNO PARCELE POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE PARKU MASZYNOWEGO

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ
5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIA
5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007–2013.

DZIĘKI UZYSKANEMU DOFINANSOWANIU ZAKUPILIŚMY NOWY AUTOMAT RK3 DO PRODUKCJI TACEK I TALERZY PAPIEROWYCH,
UDOSKONALILIŚMY PRODUKT ‑TACKĘ 130/200 mm ORAZ POSZERZYLIŚMY OFERTĘ O NOWY PRODUKT: TACKĘ 180/250 mm.

Dofinansowanie 2009

Fir­ma F.P.H.“Polkrys” Krzysztof Wróblews­ki bierze udzi­ał w projekcie:

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJPOLKRYSKRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBĄ W ROŻNO
PARCELE POPRZEZ ZAKUP MASZYNY DO PRODUKCJI TACEK I TALERZYKÓW PAPIEROWYCH

NR RPKP.05.02.02–04-262/08 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI
PRIORYTETOWEJ 5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIA

5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007–2013.

Nieustan­nie dążymy do udoskonale­nia i posz­erzenia ofer­ty, w celu kom­plek­sowego zaspoko­je­nia potrzeb rynku. W 2009 roku uzyskaliśmy dofi­nan­sowanie ze środ­ków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Dzi­ała­nia 5.2 Wspar­cie inwest­y­cji przed­siębiorstw, Pod­dzi­ałanie 5.2.2 Wspar­cie inwest­y­cji przed­siębiorstw. Oś pri­o­ry­te­towa 5 Wzmoc­nie­nie konkuren­cyjnoś­ci przed­siębiorstw, region­al­nego pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Dofi­nan­sowanie zostało przez­nac­zone na zakup automaty­cznej maszyny do pro­dukcji tacek papierowych oraz pię­ciu kom­pletów form w różnych rozmi­arach. Dzię­ki uzyskane­mu dofi­nan­sowa­niu fir­ma „ Polkrys ” zakupiła maszynę oraz formy do pro­dukcji nowych oraz ulep­szonych tacek i talerzy papierowych.

Posz­erzyliśmy asorty­ment o trzy nowe produkty:
• Tac­ka muszel­ka 130/170
• Tac­ka muszel­ka 130/120
• Tac­ka cukier­nicza 210/260

oraz udoskon­alil­iśmy jakość dwóch pro­dukowanych tacek:
• Tac­ka pros­tokąt­na 140/210
• Tac­ka pros­tokąt­na 140/250

polkrys program unijny - opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne