RESPONSIBLE BUSINESS Bycie lid­erem w swo­jej branży zobow­iązu­je, dlat­ego dzi­ałal­ność Polkrys opar­ta jest na odpowiedzial­nym respek­towa­niu zasad zrównoważonego rozwojua z tego wynika­ją najważniejsze cele, do których nieustan­nie dąży zespół Polkrys: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW BEZPIECZEŃSTWO PRACY ETYKA W BIZNESIE Jako fir­ma dzi­ałamy w opar­ciu o wartoś­ci, które są dla nas ważne w codzi­en­nej pra­cy. Akty­wnie wcielamyw […]" /> Polkrys - opakowania jednorazowe - Responsible Business

RESPONSIBLE BUSINESS

Bycie lid­erem w swo­jej branży zobow­iązu­je, dlat­ego dzi­ałal­ność Polkrys opar­ta jest na odpowiedzial­nym respek­towa­niu zasad zrównoważonego rozwojua z tego wynika­ją najważniejsze cele, do których nieustan­nie dąży zespół Polkrys:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
ETYKA W BIZNESIE

Jako fir­ma dzi­ałamy w opar­ciu o wartoś­ci, które są dla nas ważne w codzi­en­nej pra­cy. Akty­wnie wcielamyw życie zasady ety­ki, dbałość o satys­fakcję klien­tów oraz kom­fort użytkown­ików. To cele, które Polkrys osią­ga dzię­ki pro­fesjon­al­iz­mowi i pasji tworzenia, wysok­iej efek­ty­wnoś­ci dzi­ała­nia oraz part­ner­skim relacjom z dostaw­ca­mi i podwykonawcami.