FSCTM Fir­ma wdrożyła sys­tem kon­troli łańcucha dostaw wyrobów zaw­ier­a­ją­cych surow­ce leśne dla grupy pro­duk­tów z tek­tu­ry litej i fal­is­tej. Dnia 25 październi­ka 2017 r. otrzy­mal­iśmy cer­ty­fikat o numerze BV-COC-137982, numer licencji (FSCTM C137982). Moż­na nas znaleźć w bazie danych info.fsc.org wpisu­jąc w wyszuki­warkę numer cer­ty­fikatu. Cer­ty­fikat PN-EN ISO 9001:2015® Fir­ma wdrożyła sys­tem kon­troli jakoś­ci zgodny […]" /> Certyfikaty - Polkrys Sp. z o.o.

Certyfikaty

Certyfikat FSCTM

Fir­ma wdrożyła sys­tem kon­troli łańcucha dostaw wyrobów zaw­ier­a­ją­cych surow­ce leśne dla grupy pro­duk­tów z tek­tu­ry litej i fal­is­tej. Dnia 25 październi­ka 2017 r. otrzy­mal­iśmy cer­ty­fikat o numerze BV-COC-137982, numer licencji (FSCTM C137982).

Moż­na nas znaleźć w bazie danych info.fsc.org wpisu­jąc w wyszuki­warkę numer certyfikatu.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015®

Fir­ma wdrożyła sys­tem kon­troli jakoś­ci zgod­ny z wyma­gani­a­mi stan­dar­du PN-EN ISO 9001:2015 doty­czą­cy wyrobu opakowań z tek­tu­ry oraz opakowań na żywność. Dnia 24 czer­w­ca 2019 r. otrzy­mal­iśmy cer­ty­fikat o numerze 2723/06/2019/J/C.