KONTAKT [md-form] [md-text label=“Imię i Nazwisko”] [/md-text] [md-text label=“Adres e‑mail”] [/md-text] [md-text label=“Temat”] [/md-text] [md-textarea label=“Wiadomość”] [/md-textarea] [md-accept terms=“Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” help=“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polkrys Sp. z o. o. zgod­nie z Roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony […]" /> - Rożno Parcele, ul. Liliowa 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski - Kontakt

KONTAKT

  [md-form]
  [md-text label=“Imię i Nazwisko”]

  [/md-text]

  [md-text label=“Adres e‑mail”]

  [/md-text]

  [md-text label=“Temat”]

  [/md-text]

  [md-textarea label=“Wiadomość”]

  [/md-textarea]

  [md-accept terms=“Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” help=“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polkrys Sp. z o. o. zgod­nie z Roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.
  Przed pod­pisaniem niniejszej zgody zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wyraże­nie takiego oświad­czenia admin­is­tra­torowi pocztą na adres Polkrys Sp. z o.o. ul. Lil­iowa 3 87–700 Rożno Parcele albo za pośred­nictwem wiado­moś­ci e‑mail: ksiegowosc@polkrys.pl oraz że wyco­fanie zgody nie wpły­wa na zgod­ność z prawem przetwarza­nia moich danych osobowych, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej wycofaniem.”]

  [/md-accept]

  [md-sub­mit]

  [/md-sub­mit]
  [/md-form]

  Admin­is­tra­torem danych osobowych jest POLKRYS sp. z o.o. z siedz­ibą w Rożno-Parcele, ul. Lil­iowa 3, 87–700 Alek­san­drów Kujaws­ki. Dane przetwarzane są na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwiet­nia 2016r., dalej RODO w celach mar­ketingowych oraz kon­tak­tu z klien­tem. Admin­is­tra­tor nie udostęp­nia danych ani nie przekazu­je danych do państ­wa trzeciego/organizacji między­nar­o­dowej. Dane osobowe będą prze­chowywane w cza­sie niezbęd­nym do zre­al­i­zowa­nia celu, maksy­mal­nie przez okres 5 lat. Oso­bie, której dane doty­czą przysługu­je pra­wo dostępu do swoich danych, ich popraw­ia­nia, spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, prze­niesienia oraz wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego. Dane nie będą podle­gać zau­tomaty­zowane­mu przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do real­iza­cji wskazanych wyżej celów.

  POLKRYS Sp. z o.o.
  Adres:
  ul. Lil­iowa 3
  Rożno Parcele
  87–700 Alek­san­drów Kujawski

  Tele­fon: +48 54 282 33 48
  +48 54 282 64 86

  Przed­staw­iciel Handlowy
  Daw­id Gurski
  +48 728 491 078
  dawid.gurski@polkrys.pl
  Daw­id Renc
  +48 539 618 871
  dawid.renc@polkrys.pl

  Biuro Obsłu­gi Klienta
  Pauli­na Kuszyk
  +48 883 343 177
  paulina.kuszyk@polkrys.pl
  Justy­na Gawrońska
  +48 668 592 036
  justyna.gawronska@polkrys.pl

  Nadru­ki na tek­turze litej
  Tomasz Stasiak
  +48 666 844 951
  nadrukilita@polkrys.pl

  Nadru­ki na tek­turze falistej
  Rafał Szymczak
  +48 883 343 181
  nadruki@polkrys.pl

  Księ­gowość
  Katarzy­na Dobrzelecka
  +48 883 343 179
  katarzyna.dobrzelecka@polkrys.pl
  San­dra Kruszka
  +48 605 205 138
  sandra.kruszka@polkrys.pl

  Rekla­mac­je
  reklamacje@polkrys.pl