FIRMA POLKRYS to dynam­icznie rozwi­ja­jącą się fir­ma, która prężnie dzi­ała na rynku od 25 lat. Spec­jal­izu­je­my się w pro­dukcji opakowań jed­no­ra­zowych z tek­tu­ry litej i fal­is­tej. Posi­adamy nowoczes­ny park maszyn, co  pozwala nam doskon­al­ić paki­et usług oraz wzbo­ga­cać asorty­ment sprzedawanych pro­duk­tów. W ofer­cie sprzedaży firmy POLKRYS zna­j­du­ją się tac­ki, talerzy­ki, kar­toni­ki cukier­nicze, opakowa­nia do tortów, […]" /> - opakowania jednorazowe - Firma

FIRMA

POLKRYS to dynam­icznie rozwi­ja­jącą się fir­ma, która
prężnie dzi­ała na rynku od 25 lat.
Spec­jal­izu­je­my się w pro­dukcji opakowań jednorazowych
z tek­tu­ry litej i falistej.
Posi­adamy nowoczes­ny park maszyn, co  pozwala nam
doskon­al­ić paki­et usług oraz wzbo­ga­cać asortyment
sprzedawanych produktów.

W ofer­cie sprzedaży firmy POLKRYS zna­j­du­ją się tacki,
talerzy­ki, kar­toni­ki cukier­nicze, opakowa­nia do tortów,
kartony do pizzy oraz kartony do ciastek.
Zaprasza­my do współpra­cy oraz do zapoz­na­nia się
z bogatą ofer­tą naszych produktów.

NASZE MOŻLIWOŚCI

Produkcja tacek

Produkcja kartonów do pizzy

NASZA JAKOŚĆ

Jako wiary­god­ny part­ner biz­ne­sowy jesteśmy zobow­iązani do ciągłego doskonale­nia prak­tyk biznesowych.
Zapew­ni­amy odpowied­nią kon­trolę naszych pro­duk­tów poprzez reg­u­larne bada­nia gotowego wyrobu.
W tym celu współpracu­je­my z najlep­szy­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi pol­ski­mi i zagraniczny­mi między inny­mi: COBRO – Insty­tut Badaw­czy Opakowań,
Lab­o­ra­to­ri­um Badań Mate­ri­ałów i Opakowań Jed­nos­tkowych w Warsza­w­ie, J.S. HAMILTON POLAND S.A. Gdy­nia – Rzec­zoz­naw­st­wo i Badania
Lab­o­ra­to­ryjne, SQTS-SWISS  QUALITY TESTING SERVICES Lab­o­ra­to­ri­um Anal­iz Chemicznych w Szwajcarii.

NASZA ZAŁOGA

POLKRYS stanowi zespół kompetentnych,
wyk­wal­i­fikowanych i doświad­c­zonych fachowców.

Pro­fesjon­al­na kadra kierown­icza wydzi­ałów pro­dukcji i utrzy­ma­nia ruchu, wdrożyła pro­cesy TPM (Total
Pro­duc­tive Main­te­nance), LEAN5S.

Opty­mal­iza­c­ja pra­cy maszyn, poprzez poprawę osiągów
urządzeń, sys­tem­aty­czne szkole­nia doskon­alące załogę –
pozwala­ją nam wykon­ać każde zadanie.

Pro­fesjon­al­izm dzi­ała­nia, rzetel­ność, dbałość o każdy
szczegół i najwyższa jakość pro­duk­tów, stanowią
wiz­ytówkę naszej Firmy.

profesjonalizm w produkcji opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne

PROFESJONALIZM od 25 lat

Jako lid­er branży pro­dukcji opakowań jed­no­ra­zowych, może­my pochwal­ić się wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nologii w nowoczes­nym parku maszynowym. Pro­ce­dury i stan­dardy, które u nas obow­iązu­ją, są wyz­nacznikiem dbałoś­ci o każdy szczegół wyko­na­nia produktu.
Dbamy o to, by mate­ri­ały wyko­rzysty­wane do pro­dukcji opakowań, były najwyższej jakości.
Wszys­tkim naszym obec­nym i przyszły Klien­tom gwaran­tu­je­my fachowe doradztwo.
Zapew­ni­amy odpowied­nią jakość swoich wyrobów poprzez wdroże­nie i przestrze­ganie Pro­ce­dury Dobrych Prak­tyk Pro­duk­cyjnych, w tym kon­troli wyrobu na każdym etapie pro­dukcji, co pozwala na spełnie­nie wyma­gań Roz­porządzenia Komisji Europe­jskiej Nr 2023/2006 z dnia 22 grud­nia 2006 roku w spraw­ie dobrej prak­ty­ki pro­duk­cyjnej w odniesie­niu do mate­ri­ałów i wyrobów przez­nac­zonych do kon­tak­tu z żywnością.

oszczędność przy wyborze opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne

OSZCZĘDNOŚĆ czasu, miejsca, kosztów

Jesteśmy otwar­ci na nowe wyzwa­nia ofer­u­jąc naszym Klien­tom kom­plek­sową ofertę,
dos­tosowaną do indy­wid­u­al­nych potrzeb, zapew­ni­a­jąc sze­ro­ki wybór asorty­men­tu w jed­nym miejscu.
Bazu­jąc na doświad­cze­niu, zapew­ni­amy Państ­wu krótkie ter­miny real­iza­cji zamówień jak również
pro­fesjon­al­nie przy­go­towane zaplecze logistyczne.

dopasowujemy się do potrzeb klienta przy zamówieniach opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne

ELASTYCZNOŚĆ dopasujemy się do Twoich potrzeb

Umiejęt­ność zrozu­mienia potrzeb Klien­ta daje nam możliwość
wyjś­cia na prze­ciw Państ­wa oczeki­wan­iom, poprzez dowol­ność pakowa­nia pro­duk­tów według indy­wid­u­al­nych potrzeb jak również ich fachową per­son­al­iza­cję. Tylko dzię­ki akty­wnej współpra­cy z Klien­tem jesteśmy w stanie zre­al­i­zować każde, nawet najbardziej ory­gi­nalne zamówienie.