Aktualności

Dobry zawód — dobry staż

Utworzył: Kategoria: Bez kategorii

Polkrys Sp. z o.o. real­izu­je staż zawodowy w ramach pro­jek­tu RPKP.10.02.03–04-0007/18 pn. „ Dobry zawód-dobry staż” ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Osi Pri­o­ry­te­towej 10 Innowa­cyj­na Edukac­ja, dzi­ałanie 10.02 Ksz­tałce­nie Ogólne i zawodowe, Pod­dzi­ałanie 10.02.03 ksz­tałce­nie zawodowe w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Czytaj więcej

Bieg Integracyjny

Utworzył: Kategoria: Bez kategorii

Już dziś bard­zo serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych na Bieg Inte­gra­cyjny, który odbędzie się 6 sty­cz­nia 2018 roku. Jak sama nazwa wskazu­je, głównym celem biegu będzie inte­grac­ja bie­gaczy z trzech środowisk biegowych: z Toru­nia, Ryp­ina i Alek­sandrowa Kujawskiego. Start, godz­i­na 9. Nie­s­tandar­d­owym ele­mentem biegu będzie przepłyniecie łodz­ią na drugą stronę Wisły. Po biegu nie zabraknie ogniska, […]

Czytaj więcej

Polkrys w prasie

Utworzył: Kategoria: Bez kategorii

Artykuł na tem­at naszej firmy pojaw­ił się w listopad­owym wyda­niu branżowego cza­sopis­ma Opakowa­nia, piszącego o najlep­szych i najwięk­szych pro­du­cen­tach opakowań w Polsce. Zaprasza­my do lektury!

Czytaj więcej

Mnogość nowości

Utworzył: Kategoria: Bez kategorii

Z początkiem październi­ka w naszej ofer­cie pojaw­iły się nowe pro­duk­ty. Jed­nym z nich są pod­kłady cukier­nicze pros­tokątne złote. Tym razem, zgod­nie z porą roku, postaw­iliśmy na kolor jesieni, złocą­cych się w promieni­ach słoń­ca spada­ją­cych liś­ci. W zło­tym odcie­niu przy­go­towal­iśmy dla Was pod­kłady, w trzech funkcjon­al­nych wielkoś­ci­ach. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofertą.

Czytaj więcej