FAST FOOD Tac­ki pros­tokątne Tac­ki muszel­ki Pod­kłady pod zapiekan­ki Kartony do zapiekan­ki z tek­tu­ry litej Talerze Trójkąt na kawałek pizzy Pudeł­ka proste Pudeł­ka ścięte Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią EKO PRODUKT CUKIERNIA Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią Kar­ton Pysz­na Piz­za ESCK jest przez­nac­zony do  kon­tak­tu z żywnoś­cią, a jego deklarację może udostęp­nić biuro obsłu­gi klienta. […]" /> Karton do kontaktu z żywnością - Polkrys Sp. z o.o.

Karton do kontaktu z żywnością

Kar­ton Pysz­na Piz­za ESCK jest przez­nac­zony do  kon­tak­tu z żywnoś­cią, a jego deklarację może udostęp­nić biuro obsłu­gi klien­ta. Pod­sta­wowa różni­ca między starym opakowaniem jest taka, że wewnętrz­na warst­wa kar­tonu jest wyko­nana z celu­lozy, co przekła­da się na jego jakość:

  • jest bardziej odporny na nasiąkanie wodą i tłuszczem;
  • szty­wność kar­tonu spraw­ia, że w trans­porcie dzi­ała­ją­ca na niego tem­per­atu­ra, nie powodu­je odksz­tałceń, jak na kartony z makulatury.

Z powodze­niem moż­na zastąpić falę B, wyko­naną z papierów maku­latur­owych, na falę E z papieru celu­lo­zowego. Patrząc na to pod kątem logisty­ki, mamy bard­zo duże oszczęd­noś­ci. Jak wiado­mo na trans­port i mag­a­zynowanie fali B potrze­ba dwa razy więcej miejs­ca niż na falę E.

W najbliższym cza­sie będziemy również wykony­wać na tek­turze do kon­tak­tu z żywnoś­cią nadru­ki indywidualne.

Atu­ty Produktu

  • wewnętrz­na strona pudeł­ka wyko­nana jest z celulozy
  • opakowanie odporne na nasiąkanie wodą i tłuszczem

Dane Logisty­czne

WYMIARY [CM]KOD PRODUKTUILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA E
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA B
24 × 24 × 4P‑24/4,048002400
28 × 28 × 3,5P‑28/3,548002400
31 × 31 × 4P‑31/4,042002100
32 × 32 × 4P‑32/4,042002100
33 × 33 × 3,5P‑33/3,542002100
35 × 35 × 3,5P‑35/3,536001800
36 × 36 × 4P‑36/4,036001800
40 × 40 × 4P‑40/4,030001500
45 × 45 × 4P‑45/4,030001500
50 × 50 × 4P‑50/4,030001500
28 × 28 × 3,5P‑28/3,547002350
32 × 32 × 3,5P‑32/3,542002100
32 × 32 × 4,5P‑32/4,542002100
36 × 36 × 3,5P‑36/3,536001800
40 × 40 × 4,5P‑40/4,530001500
42 × 42 × 4,5P‑42/4,530001500
45 × 45 × 4P‑45/4,030001500
50 × 50 × 4,5P‑50/4,530001500

Zau­fało nam pon­ad 1500 pizzerii, dla których wykonu­je­my indy­wid­u­al­ny zadruk opakowań.