FAST FOOD Tac­ki pros­tokątne Tac­ki muszel­ki Pod­kłady pod zapiekan­ki Kartony do zapiekan­ki z tek­tu­ry litej Talerze Trójkąt na kawałek pizzy Pudeł­ka proste Pudeł­ka ścięte Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią EKO PRODUKT CUKIERNIA Trójkąt na kawałek pizzy Atu­ty Pro­duk­tu wyko­nane z niezmi­en­nie najwyższych jakoś­ciowo mate­ri­ałów odpowied­nia grubość dos­tosowana do funkcjon­al­noś­ci este­ty­cz­na i prak­ty­cz­na for­ma Dane Logistyczne […]" /> Trójkąt na kawałek pizzy - Polkrys Sp. z o.o.

Atu­ty Produktu

  • wyko­nane z niezmi­en­nie najwyższych jakoś­ciowo materiałów
  • odpowied­nia grubość dos­tosowana do funkcjonalności
  • este­ty­cz­na i prak­ty­cz­na forma

Dane Logisty­czne

WYMIARY [CM]KOD PRODUKTUILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE
22 x 23TR.D.PIZ. 22/23-A100740