POLKRYS Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z/s w Rożno Parcele, ul. Lil­iowa 3, 87–700 Alek­san­drów Kujaws­ki, wpisana do rejestru przed­siębior­ców KRS pod numerem 0000438746, NIP: 8911623081. Definicje […]" /> Polityka Cookies - Polkrys Sp. z o.o.

Polityka Cookies

Niniejsza Poli­ty­ka Cook­ies określa zasady prze­chowywa­nia i dostępu do infor­ma­cji na urządzeni­ach Użytkown­i­ka za pomocą plików Cook­ies, służą­cych real­iza­cji usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną żądanych przez Użytkown­i­ka, przez POLKRYS Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z/s w Rożno Parcele, ul. Lil­iowa 3, 87–700 Alek­san­drów Kujaws­ki, wpisana do rejestru przed­siębior­ców KRS pod numerem 0000438746, NIP: 8911623081.

Definic­je

 1. Admin­is­tra­tor – POLKRYS Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z/s w Rożno Parcele, ul. Lil­iowa 3, 87–700 Alek­san­drów Kujawski.
 2. Użytkown­ik – każdy pod­miot prze­by­wa­ją­cy na stron­ie i korzys­ta­ją­cy z niej.
 3. Strona – strona inter­ne­towa zna­j­du­ją­ca się pod adresem polkrys.pl.
 4. Urządze­nie – oznacza elek­tron­iczne urządze­nie, za pośred­nictwem którego Użytkown­ik uzysku­je dostęp do stron inter­ne­towych Serwisu.

Cook­ies

Pli­ki cook­ies są to pli­ki zapew­ni­a­jące prze­chowywanie infor­ma­cji lub uzyskanie dostępu do infor­ma­cji już prze­chowywanej w teleko­mu­nika­cyjnym urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka koń­cowego pod­czas lub po wiz­y­cie na Stron­ie. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer. Pli­ki cook­ies uży­wane na Stron­ie nie prze­chowu­ją danych osobowych, a stosowane mech­a­nizmy nie narusza­ją anon­i­mowoś­ci Inter­nau­ty odwiedza­jącego Stronę.

Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest Admin­is­tra­tor strony.

Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

 1. dos­tosowa­nia zawartoś­ci Strony do pref­er­encji Użytkown­i­ka, w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy korzys­ta­ją ze Strony, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartości,
 3. zapewnienia bez­pieczeńst­wo usług, w tym wykry­wa­nia oszustw czy nadużyć,
 4. prezen­towa­nia reklam dopa­sowanych do potrzeb i zain­tere­sowań Użytkownika.

W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodza­je plików cookies:

 1. wyda­jnoś­ciowe – umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Serwisu,
 2. bez­pieczeńst­wa – wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Strony,
 3. funkcjon­alne – umożli­wia­jące zachowanie wybranych przez Użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su Użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.

Zde­cy­dowana więk­szość przeglą­darek domyśl­nie akcep­tu­je pli­ki cook­ies w celu zapewnienia Użytkown­ikom wygody korzys­ta­nia ze Strony i poprawnego wyświ­et­la­nia jej zawartoś­ci. Jed­nak Użytkown­ik, który nie chce, aby pli­ki cook­ies były instalowane na jego urządze­niu koń­cowym, może nie wyraz­ić zgody na instalowanie plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Użytkown­ik może też w każdej chwili usunąć pli­ki cook­ies, korzys­ta­jąc z dostęp­nych funkcji w przeglą­darce internetowej.

Infor­mu­je­my, że prze­chowywanie i uzyski­wanie dostępu do niek­tórych plików cook­ies na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka może być konieczne do praw­idłowego dzi­ała­nia Strony.

Więcej infor­ma­cji na tem­at plików cook­ies dostęp­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­dar­ki internetowej.

 

Infor­ma­c­je na tem­at cookies:

 1. ciasteczka.org.pl
 2. wszystkoociasteczkach.pl