Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest POLKRYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Rożno Parcele, ul. Liliowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem  0000438746, NIP: 8911623081, tel. +48 54 282 64 86, e-mail: ksiegowosc@polkrys.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji postanowień umów deweloperskich. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i postanowień wszelkich zawartych umów, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń lub w innym czasie jeśli będzie wynikało to przepisów umowy.

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu ani udostępniane bądź przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do:

  1. Treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  2. Bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne.
  3. Podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji procesów biznesowych i technicznych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora.
  4. Spółce PKO Faktoring S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w celu realizacji na rzecz Administratora usług faktoringu.
  5. Innym podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu realizacji dostaw złożonych przez Państwo zamówień.
  6. W razie konieczności innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.