UE)2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych)informuję, iż admin­is­tra­torem Pana/Pani danych osobowych […]" /> Polityka Prywatności - Polkrys Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Stosown­ie do z art. 13 ust. 1 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych)informuję, iż admin­is­tra­torem Pana/Pani danych osobowych jest POLKRYS Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z/s w Rożno Parcele, ul. Lil­iowa 3, 87–700 Alek­san­drów Kujaws­ki, wpisana do rejestru przed­siębior­ców KRS pod numerem  0000438746, NIP: 8911623081, tel. +48 54 282 64 86, e‑mail: ksiegowosc@polkrys.pl.

Przetwarzane będą tylko te Pana/Pani dane osobowe, które Pan/Pani poda­je lub pozostaw­ia korzys­ta­jąc z ser­wisu www.polkrys.pl. Dane będą przetwarzane w opar­ciu o ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych.

W razie koniecznoś­ci dane mogą być udostęp­ni­ane pod­miotom upoważnionym na pod­staw­ie przepisów prawa.

Państ­wa dane osobowe nie będą podle­gać zau­tomaty­zowane­mu pode­j­mowa­niu decyzji lub pro­filowa­niu ani udostęp­ni­ane bądź przekazy­wane do państ­wa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługu­je Panu/Pani pra­wo dostępu do:

  1. treś­ci swoich danych oraz ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ogranicze­niu przetwarza­nia, pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec ich przetwarza­nia, a także pra­wo do przenoszenia danych,
  2. złoże­nia skar­gi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właś­ci­wego ds. ochrony danych osobowych.